Artikel-ID : 00223101 / Laatst gewijzigd : 02/10/2022Afdrukken

Privacybeleid "Support by Sony"

  Dit privacybeleid geldt voor "Support by Sony" (de "applicatie"). Met de applicatie hebt u toegang tot verschillende supportgegevens over uw Sony-producten. U kunt het beste uit uw product halen door meldingen van firmware-updates te ontvangen en diverse supportmaterialen te bekijken, inclusief handleidingen en veelgestelde vragen.

  In dit privacybeleid gebruiken we "SONY", "wij", "we", "ons" en "onze" om te verwijzen naar Sony Corporation. Een "aan SONY gelieerde onderneming" verwijst naar Sony Group Corporation, het ultieme moederbedrijf van SONY en alle rechtspersonen die worden beheerd door Sony Group Corporation en Sony Corporation. De term "beheren" betekent in deze context het directe of indirecte eigendom van minstens vijftig procent (50%) van de stemrechten in een dergelijke onderneming of de feitelijke macht om de beslissingen van het bestuur van een dergelijke entiteit te bepalen. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Applicaties en is een aanvulling op elk ander privacybeleid dat van toepassing zou kunnen zijn op uw interacties met SONY en aan SONY gelieerde ondernemingen of enige derde, betreffende hun product, software of service.

  1. Samenvatting van belangrijkste punten

  2. Gegevens die worden verzameld wanneer u Support by Sony gebruikt

  SONY verzamelt en gebruikt informatie of gegevens zoals hieronder beschreven. Een deel van deze gegevens kan worden gezien als persoonsgegevens onder het toepasselijk recht in uw jurisdictie (gezamenlijk de "verzamelde gegevens") en deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de applicatie gebruikt.

  (i) Gegevens over uw apparaat waarop de applicatie is geïnstalleerd (het "Installatieapparaat"):

  • Apparaat-ID, modelnaam, naam fabrikant
  • Besturingssysteem en versie besturingssysteem
  • Taalcode, land of regio, tijdzone

  (ii) Gegevens over de applicatie:

  • Gegevens over de applicatie (applicatie-ID, versie applicatie)
  • Gegevens over de gebruiksstatus en gebruiksgeschiedenis van de applicatie op het installatieapparaat

  (iii) Uw gegevens in de applicatie Support by Sony:

  • Gegevens over producten waarvoor u meldingen over firmware-updates wilt ontvangen, "doelmodel" (modelnaam, aankoopdatum)
  • Informatie over instellingen met betrekking tot het ontvangen van updatemeldingen

  De hierboven beschreven automatisch verzamelde gegevens worden geüpload met de apparaat-ID, een uniek nummer dat wordt toegewezen aan de apparaten waarop de applicatie wordt geïnstalleerd, zodat we een onderscheid kunnen maken tussen de gegevens die van dit apparaat zijn ontvangen en gegevens die van andere apparaten zijn ontvangen.

  SONY gebruikt bovenstaande verzamelde gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 3 hieronder, voor zover strikt vereist om aan deze doeleinden te voldoen om u de kenmerken en functies van de applicatie te bieden.

  3. Hoe gebruikt SONY u gegevens?

  SONY verwerkt uw verzamelde gegevens via de applicatie voor de hierna vermelde doelstellingen:

  (Om twijfel te voorkomen verwerkt SONY geen van de verzamelde gegevens voor het aanbieden van minimale functies van de applicatie zoals het ontvangen van meldingen van firmware-updates en het bekijken van diverse supportmaterialen inclusief handleidingen en veelgestelde vragen. Deze activiteiten vinden plaats in het besturingssysteem van het installatieapparaat. Hiervoor worden geen verzamelde gegevens overgedragen naar SONY.)

  (1) Melding van updates van de applicatie

  Elke keer dat u de applicatie op uw installatieapparaat start, verzendt de applicatie een "verzoek" naar de server van SONY om te controleren of er updates voor de applicatie beschikbaar zijn en om u op de hoogte te stellen van de updategegevens in geval er updates beschikbaar zijn. Hiervoor gebruiken we alleen de versie van uw applicatie.

  Houd er rekening mee dat de wettelijke basis voor de verwerking van de versiegegevens van uw applicatie door SONY voor het pushen van updates naar uw applicatie of het gerelateerde apparaat de uitvoering is van de EULA (licentieovereenkomst eindgebruiker) die we met u hebben afgesloten.

  (2) Melding van updates voor producten die in de applicatie zijn geregistreerd

  U wordt in de applicatie op de hoogte gesteld van firmware-updates voor de producten die u in de applicatie hebt geregistreerd. Hiervoor gebruiken we het volgende:

  • Apparaat-ID
  • Doelmodelgegevens voor het ontvangen van updatemeldingen (modelnaam, aankoopdatum)
  • Informatie over instellingen met betrekking tot het ontvangen van updatemeldingen

  Houd er rekening mee dat de wettelijke basis voor de verwerking van uw apparaat-ID, doelmodelgegevens en gegevens over instellingen door SONY de uitvoering is van de EULA (licentieovereenkomst eindgebruiker).

  (3) Verbetering/ontwikkeling van de producten en diensten van SONY

  SONY gebruikt alle verzamelde gegevens die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld voor de verbetering en ontwikkeling van de huidige en toekomstige producten en diensten van SONY in gevallen waar u "Akkoord en doorgaan" selecteert. Tot productverbetering en/of -ontwikkeling behoort de verbetering van de technische functies van het gerelateerde apparaat (gegevens over het apparaat dat op het installatieapparaat is aangesloten en door de applicatie wordt gedetecteerd of in de applicatie is geregistreerd) of de bruikbaarheid van een dergelijk product voor het gemak van de gebruiker. Een dergelijke productverbetering/-ontwikkeling wordt alleen op "algemeen" niveau uitgevoerd, niet het niveau van individuele gebruikers, en is dus niet op specifieke gebruikers gericht. Hiertoe behoort het analyseren van logbestanden van het gebruik van de app.

  - aanvulling van onze app met nieuwe, bruikbare functies als we storingen of andere technische problemen vaststellen (bijvoorbeeld nieuwe functie om connectiviteitsproblemen op te lossen); of
  - wijziging van standaardinstellingen of andere instellingen respectievelijk het accentueren van specifieke instellingen/functies respectievelijk het niet langer aanbieden van bepaalde functies, maar in elk geval het toevoegen van waarde aan uw gebruikerservaring.

  Houd er rekening mee dat uw toestemming de wettelijke basis vormt voor de verwerking door SONY van de verzamelde gegevens voor het verbeteren/ontwikkelen van de producten en diensten van SONY onder EU-wetgeving (artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  SONY kan gegevens verzamelen via de volgende module(s) van derden die in de applicatie Support by Sony zijn opgenomen en dergelijke gegevens als volgt gebruiken:
  *Hieronder verzamelde gegevens kunnen ook automatisch naar de aanbieder van elke module worden verzonden.

  • SONY kan "gegevens over de gebruiksgeschiedenis van de app" en "ARN van eindpunt" [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] verzamelen voor het doel dat wordt beschreven in (1)(2)(3).
  • SONY kan de "apparaat-ID" en "meldingstoken" verzamelen via [Google API (Google, Inc.)] voor het doel dat wordt beschreven in (1)(2).

  U kunt uw hierboven gegeven toestemming op elk moment intrekken door in de applicatie "Instellingen" > "Overeenkomst voor het gebruik van persoonsgegevens ter verbetering van producten en diensten" te selecteren.

  4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw gegevens?

  Uw gegevens die zijn doorgegeven aan en opgeslagen door SONY kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere groepsbedrijven van Sony Corporation en aan derden, als volgt:

  Aan SONY gelieerde ondernemingen
  De verzamelde gegevens kunnen alleen worden gedeeld met en gebruikt door andere aan SONY gelieerde ondernemingen op een verzameld/geanonimiseerd niveau ten behoeve van productverbetering/-ontwikkeling zoals beschreven in paragraaf 3(3) hierboven. Met "aan SONY gelieerde ondernemingen" wordt Sony Corporation bedoeld, dat het ultieme moederbedrijf is van SONY, evenals alle wettelijke entiteiten die worden beheerd door Sony Corporation. SONY en aan SONY gelieerde ondernemingen worden gezamenlijk "SONY-groep" genoemd. De term "beheren" betekent in deze context het directe of indirecte eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van het stemrecht in een dergelijk bedrijf of de feitelijke bevoegdheid om de directiebeslissingen van een dergelijke entiteit te nemen.

  Dienstverleners
  SONY en aan SONY gelieerde ondernemingen kunnen contractanten van derden gebruiken als verwerkers/dienstverleners voor verwerking van de verzamelde gegevens namens hen voor de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet. Dergelijke derden zijn inclusief maar niet uitsluitend IT-dienstverleners of aanbieders van datahosting. Onze hostingprovider is Amazon Web Services in de VS die handelt als onze processor.

  Bedrijfsoverdracht
  In het geval dat SONY of een aan SONY gelieerde onderneming een deel van het bedrijf of het volledige bedrijf verkoopt of overdraagt, kunnen de verzamelde gegevens door SONY of een dergelijke aan SONY gelieerde onderneming aan de aankopende of verwervende entiteit worden overgedragen als onderdeel van de transactie, inclusief eventuele due diligence processen die verband houden met de verkoop of overdracht.

  Overheidsinstanties/wethandhavingsbeambten
  De verzamelde gegevens mogen worden verstrekt aan overheidsinstanties en/of rechtshandhavingsambtenaren als dit volgens het geldende recht wordt vereist.

  Andere niet-gelieerde derden
  We kunnen verzamelde gegevens verstrekken aan controleurs of soortgelijke externe adviseurs zoals advocaten en belastingadviseurs ter verdediging en uitoefening van onze wettelijke rechten (bijvoorbeeld handhaving van de naleving van de gebruiksvoorwaarden) en om ons te assisteren bij het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Google Services
  Wij maken gebruik van Firebase Crashlytics, een service geleverd door Google Inc. ("Google"). Firebase Crashlytics volgt, prioriteert en repareert stabiliteitsproblemen die afbreuk doen aan de kwaliteit van de Applicatie die u gebruikt. Sony zal de verzamelde gegevens zoals beschreven in paragraaf 2 hierboven niet delen met Google. Om beter te begrijpen hoe Google de informatie die zij ontvangt gebruikt, gaat u naar https://policies.google.com/privacy.

  5. Bewaarbeleid, beheer van uw gegevens

  SONY houdt de verzamelde gegevens aan zo lang als dit nodig is voor de relatie met u en de doelen vermeld in paragraaf 3 of anderszins toegestaan of vereist door het geldende recht.
  SONY kan de verzamelde gegevens bewaren gedurende een passende periode om ons te beschermen tegen rechtsvorderingen of om ons bedrijf uit te oefenen, of voor zo lang toegestaan door het geldende recht, waardoor wij genoodzaakt kunnen zijn de betreffende verzamelde gegevens aan te houden gedurende specifieke perioden.

  6. Internationale overdracht van uw gegevens en toestemming tot verwerking

  De verzamelde gegevens worden voor de in paragraaf 3 beschreven doeleinden verwerkt, opgeslagen en overgedragen aan landen/regio’s buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of het land/de regio waarin u woonachtig bent, inclusief in het bijzonder Japan en de Verenigde Staten.

  Waar gegevens worden overgedragen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar ons of een derde partij in verband met de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet zullen we, voor zover er geen wettelijk beschermingsniveau vergelijkbaar met de Europese gegevensbeschermingswetten bestaat in dergelijke landen/regio’s, passende maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens in deze landen/regio’s naar behoren worden beschermd. Specifiek kunnen we de standaard contractuele formuleringen overnemen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie of een passende privacybeschermingscertificering. Waar de verzamelde gegevens worden overgedragen naar Japan, wordt het afdoende gegevensbeschermingsniveau bevestigd door een beslissing over de adequaatheid door de Europese Commissie.

  7. Beveiliging

  SONY neemt redelijke beveiligingsmaatregelen bedoeld ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens. Hoewel we naar bescherming van uw gegevens streven, kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen van gegevens die via de applicatie naar ons zijn verzonden of die we op onze systemen opslaan of die op de systemen van onze externe contractanten zijn opgeslagen.

  8. Ons beleid met betrekking tot kinderen

  SONY verplicht zich ertoe te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen, inclusief de Children's Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en geldende lokale wetgeving in andere landen. Deze applicatie is bedoeld voor een algemeen publiek; de applicatie is niet gericht op, en verzamelt niet willens en wetens persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u ouder of voogd bent en zich zorgen maakt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, dient u contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld (paragraaf 11).

  9. Privacyrechten

  In sommige landen/regio’s hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens die SONY of een aan SONY gelieerde onderneming over u in bezit heeft. Hiertoe kan het recht behoren om een kopie op te vragen van de verzamelde gegevens die SONY of een aan SONY gelieerde onderneming over u in bezit heeft en/of het recht om te vragen of SONY of de aan SONY gelieerde onderneming dergelijke verzamelde gegevens wijzigt, wist, vernietigt, verwijdert, de verdere verwerking en of het gebruik van dergelijke verzamelde gegevens blokkeert/beperkt of deze gegevens corrigeert als ze onjuist zijn. U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen bepaalde categorieën verzamelde gegevens aan u of aan een andere door u aangewezen organisatie te verstrekken, in een gestructureerde en machineleesbare vorm. Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van de verzamelde gegevens (in het bijzonder in gevallen waar we de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen). Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als bij het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon moeten worden verstrekt, of als u ons vraagt gegevens te verwijderen die we wettelijk gezien moeten bewaren of waarvoor we dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op zoals beschreven in 11. Contactgegevens staan hieronder.

  10. Wijzigingen

  SONY stelt u op de hoogte van eventuele wijzigingen in het privacybeleid van SONY door een melding van de wijziging op een opvallende plaats in de applicatie te publiceren. U kunt het meest recente privacybeleid op elk moment raadplegen door "Instellingen" > "Privacybeleid" te selecteren in de applicatie.

  11. Contactgegevens

  Als u vragen of problemen hebt met dit privacybeleid of als u een wettelijk recht wilt uitoefenen met betrekking tot de verzamelde gegevens, neemt u contact met ons op.

  Als u zich in de EU bevindt: Sony, een Japans bedrijf, is de beheerder voor de verzamelde gegevens. Onze vertegenwoordiger in de EU is Sony Europe BV, een Nederlands bedrijf, met vestigingsadres Taurusavenue 16, 2132 LS Hoofddorp. Als u problemen hebt met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU via een e-mailbericht aan: privacyoffice.SEU@sony.com. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met Sony Europe BV via het bovenstaande adres of via The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk, of contact opnemen met uw lokale Sony-vestiging op http://sony-europe.com.

  Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt: Sony, een Japans bedrijf, is de beheerder voor de verzamelde gegevens. Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Sony Europe BV, een Nederlands bedrijf, met een filiaal in het Verenigd Koninkrijk in The Privacy Office, Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk. Als u problemen hebt met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk via een e-mailbericht aan: privacyoffice.SEU@sony.com. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk of met uw lokale Sony-vestiging op http://sony-europe.com.

  12. Privacyrechten (inclusief privacyrechten in de EER en Californië/andere staten van de VS)

  In sommige landen, waaronder landen in de EER, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Sony over u in bezit heeft. Hiertoe kunnen de volgende rechten behoren: het opvragen van een kopie van de persoonsgegevens die we over u in bezit hebben, en/of u mag ons verzoeken de gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen als ze onjuist zijn. In sommige landen, waaronder landen in de EER, mag u ons ook vragen om bepaalde soorten gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerde, machineleesbare indeling en ons vragen dergelijke gegevens te delen met (over te dragen aan) een andere beheerder. Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als bij het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon moeten worden verstrekt, of als u ons vraagt gegevens te verwijderen die we wettelijk gezien moeten bewaren of waarvoor we dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op zoals beschreven onder 11.

  Privacyrechten van SONY-groep voor EU-burgers:
  Met betrekking tot de verzamelde gegevens die we van u verwerken als u zich in de EU/EER bevindt, hebt u mogelijk de volgende rechten op grond van artikel 15-18 en artikel 19-21 van de AVG:

  • U hebt het recht op toegang tot (inclusief een kopie van) uw verzamelde gegevens (artikel 15 AVG); op correctie, verwijdering of beperking van (het stoppen van de actieve) verwerking van uw verzamelde gegevens (artikel 16-18 AVG); en op het opvragen van de verzamelde gegevens die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machineleesbare vorm, en ons te vragen deze verzamelde gegevens te delen met (door te sturen naar) een andere beheerder (artikel 20 AVG).
  • Daarnaast kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw verzamelde gegevens (in het bijzonder in gevallen waar we de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen of waar we de gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden – artikel 21 AVG).
  • In gevallen waar we uw toestemming hebben gevraagd, mag u uw toestemming op elk moment intrekken (artikel 7 paragraaf 3 AVG). Als u vraagt uw toestemming in te trekken voor SONY om uw gegevens te verwerken, heeft dit geen invloed op de verwerking die op dat tijdstip al heeft plaatsgevonden.

  Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als bij het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon moeten worden verstrekt, of als u ons vraagt gegevens te verwijderen die we wettelijk gezien moeten bewaren of waarvoor we dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in het land/de regio waar u woont, waar u werkt of waar u van mening bent dat een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden, hoewel we hopen dat we u kunnen bijstaan met vragen of problemen die u mogelijk hebt in verband met ons gebruik van de verzamelde gegevens.

  Laatst bijgewerkt: 01-09-2022